SL
EN
DE
DOMOV
O NAS
STORITVE
PISARNE
EKIPA
AKTUALNO
KONTAKT
Ljubljana
Zagreb
Beograd
AKTUALNO
03.10.2019
PRODAJA DELNIC DELNIŠKIH DRUŽB PANVITA D.D. IN PANVITA MESNINE D.D.
Družba KF FINANCE d.o.o. je s strani prodajalcev Farme Ihan – KPM d.o.o. in Kona d.o.o. pooblaščena za organizacijo in izvedbo prodaje delnic Panvita d.d. in Panvita mesnine d.d.

Predmet prodaje je spodaj navedeno število delnic delniških družb Panvita d.d. in Panvita mesnine d.d. v imetništvu Farme Ihan – KPM d.o.o. in Kona d.o.o. (v nadaljevanju: »prodajalca«), in sicer:

 

1. V prodajnem postopku lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe.

2. Na podlagi tega oglasa prodajalca nista zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Ne glede na navedeno, lahko prodajalca sprejmeta ponudbo le za del ponujenih delnic. Odločitev prodajalcev, da pogodbe o prodaji in nakupu delnic ne bosta sklenila, ne more biti razlog za pogodbeno kazen ali odškodninsko odgovornost prodajalcev. Prodajalca si pridržujeta pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti postopek in/ali pogoje prodaje delnic iz tega oglasa.

3. Izkazan interes za sodelovanje v postopku lahko zainteresirani pošljete preko elektronske pošte na email: david.slivsek@kf-finance.si in nives.sedej@kf-finance.si ali priporočeno s pisemsko pošiljko s povratnico ali preko kurirske službe na naslov KF Finance d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

4. Pisno izkazan interes za sodelovanje v postopku mora vsebovati:

  • Predmet interesa: zainteresiran ponudnik določi izdajatelja delnic in količino delnic, ki ni višja od števila delnic navedenih v zgornji tabeli, ki so predmet prodaje;
  • Identifikacija interesenta s ključnimi podatki (družba/fizična oseba, naslov, matična številka, kontaktni podatki – vključno z e-pošto na katero bo prejemal vsa sporočila);
  • Podpis odgovorne osebe.

5. Rok za posredovanje izkazanega interesa je 18.10.2019 do 16.00 ure.

6. Interesenti, za katere bosta prodajalca presodila, da je z njimi smiselno nadaljevati  postopek prodaje oz. nakup delnic, bodo povabljeni v naslednjo fazo prodajnega postopka, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila v zvezi z izvedbo prodajnega postopka.

7. Ta dokument ne ustvarja nobene obveznosti prodajalcev, da bi morala s komerkoli od morebitnih ponudnikov skleniti kakršnokoli pogodbo o prodaji. Dokumenta ali katerega koli njegovega dela kakor tudi same objave oglasa tudi ni mogoče razumeti kot podlago katerekoli pogodbe ali naložbene odločitve glede katerih koli vrednostnih papirjev. Prav tako da dokument ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 8. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta.

8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajnim postopkom lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri g. g. Slivšek Davidu, Managerju v družbi KF Finance d.o.o. na telefonski številki 031/545 063 ali emailu: david.slivsek@kf-finance.si ali gdč. Sedej Nives, Svetovalki v družbi KF Finance d.o.o. na telefonski številki 040/737 769 ali emailu: nives.sedej@kf-finance.si.

9. Za postopke vezane na ta oglas se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Prenesi Teaser (Slo)

Prenesi Teaser (Ang)

 

KF Finance d.o.o.
Verovškova ulica 55A,
1000 Ljubljana, Slovenija
+ 386 59 059 057
+386 30 362 565
+386 41 335 155
info@kf-finance.si